Strona główna Adopcja Nasz Zespół O Ośrodku Kontakt BIP
Ochrona danych osobowych i dostęp do dokumentów je zawierających 1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi,  ul. Północna 27/29 91-420 Łódź, także dla kandydatów zgłaszających się do Filii ROA  w Piotrkowie Trybunalskim; 2. Dane osobowe chronione są w ROA  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz  zapisami dokumentu pn. "Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Regionalnym  Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z filią w Piotrkowie Trybunalskim".  3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procedury  przysposobienia w zw. ze zgłoszonym zamiarem przysposobienia dziecka;   4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji  procedury związanej ze zgłoszonym zamiarem przysposobienia dziecka;   5. Podanie danych przez kandydatów jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje  brakiem możliwości realizacji procedury przysposobienia; 6. Zasady dostępu kandydatów do dokumentacji:  - kandydaci mają prawo wglądu do opinii pedagogicznych i psychologicznych oraz wywiadu  adopcyjnego, a w przypadku testów - prawo do omówienia ich wyników ze specjalistą;  dokumentów tych nie wydaje się kandydatom;   - w przypadku uzyskania negatywnej oceny wstępnej lub negatywnej opinii kwalifikacyjnej  rodzina ma prawo - na złożoną pisemną prośbę - uzyskać na piśmie wyjaśnienia powodów wydania takiej oceny lub opinii;  - w szczególnych przypadkach, za zgodą kandydatów, opinie pedagogiczne  i psychologiczne mogą zostać przekazane bezpośrednio do innego ośrodka adopcyjnego; - na pisemny wniosek kandydatów, którzy kończą współpracę z ROA, wydaje się im  wszystkie oryginały dokumentów, które złożyli w Ośrodku, a w ich aktach pozostają kopie. 
Informacje o adopcji Informacje o adopcji REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego Wymogi stawiane kandydatomna rodziców adopcyjnych Wykaz dokumentów składanych do ROA
Procedura adopcyjna:
Etapy pracy z kandydatami, Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej Informacje dotyczące szkolenia Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem Podstawy prawne działalności ROA
Ochrona danych osobowych